SCIDRU-เรียนรู้ในยุคดิจิทัลการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับเด็กประถม


เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 232

แชร์ข้อมูล ::