มรธ.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564


 

มรธ.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และคุณบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 116

แชร์ข้อมูล ::