การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย


คณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนจากข้าราชการสายวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรียนเชิญ ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลิือกตัวแทนข้าราชการ สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น. 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::