ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62


 

ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีศ.ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 367

แชร์ข้อมูล ::