วจก. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


 

วจก. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ นำโดยผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดี และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 161

แชร์ข้อมูล ::