โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้าน Hard Skills,Soft Skills


 

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้าน Hard Skills,Soft Skills


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทักษะทางด้าน Hard Skills,Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"  เพื่อให้นักศึกษาโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 230

แชร์ข้อมูล ::