โครงการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี พ.ศ.2564-2567 โดยมีคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 163

แชร์ข้อมูล ::