โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผศ.จำรัส ด้วงสุวรรณ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ กรรมการ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษานี้อยู่ในระดับดีมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::