Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121
วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2


 

วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพาษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ดร.สุพินดา ธีระวราพิชญ์ และนางสาวปิยนุช เกษเบ็ญฤทธิกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 349

แชร์ข้อมูล ::