มรธ.เข้าชี้แจง กมธ.พิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปี2564


 

มรธ.เข้าชี้แจง กมธ.พิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปี2564


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และนางบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สภาผู้แทนราษฎร


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 124

แชร์ข้อมูล ::