สรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ


 

สรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลฯ ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เรื่อง การได้มาซึ่งบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 

โดยสามารถเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบเสนอชื่อ ได้ที่กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::