อบรมการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรฯ


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 241

แชร์ข้อมูล ::