SARSCI-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


 

SARSCI-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา (SAR 20) คือ รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ ผศ แก้วตา ขาวเหลือง กรรมการ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการและเลขานุการ และ ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ เป็นผู้ร่วมสังเกต ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 296

แชร์ข้อมูล ::