พัฒนาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


 

พัฒนาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 3 และ 7 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่ต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงได้ทำโครงการวิพากษ์ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้แก่ ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายนคร พูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้แก่ ศ.ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอิทธิพัทธ์ อัครเลิศรัฐกร กรรมการผู้จัดการบริษัทไอทีซันคอร์ปอไรชัน จำกัด นายวราพงษ์ ชื่นช่วยสกุล Software Development Manager  บริษัท เพลย์ทอเรียมโซลูชันส์ จำกัด นายกฤตภาส ศิริภัทรถาวร Senior Programmer บริษัท วีสมาร์ท จำกัด นายเมธัส เกิดวัฒน์ Software Engineer Agoda Company Pte. Ltd. นายสมชาย ภัทรมุขานนท์  Programmer บริษัท : Orange Technology Solution และนายวีระยุทธ ประวัติ  web programmer บริษัท บียอนก๊อดไลค์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 318

แชร์ข้อมูล ::