โครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยฯ


 

โครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยฯ


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความภาคภูมิใจและรักษ์ในความเป็นไทย ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดในทุกรูปแบบ และปลูกจิตสำนึกสร้างความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ให้นักศึกษา 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::