พิธีมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย


 

พิธีมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย


พิธีมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2563 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังนี้

ทุนนักศึกษาเรียนดี

5,000 บาท

1.นายจรีเมธ ตรีกิจจำรูญ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.นางสาวอรอนงค์ สีลารักษ์ สาขาคหกรรมศาสตร์

-ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

 5,000 บาท

1.นางสาวกฤติพร วอทอง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม

2.นางสาวนิตยา เจริญรัมย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม

 ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 2,500บาท

1.นายศุภชัย พันชารี สาขาคหกรรมศาสตร์

2.นางสาวสุภาวริน สว่างเนตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทุนนักศึกษามีจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 5,000 บาท

1.นายเชาว์วัฒน์ คำแก้ว สาขาคหกรรมศาสตร์

2.นางสาวสุกัญญา ศรีสิงห์ สาขาคหกรรมศาสตร์

3.นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ์ สาขาคหกรรมศาสตร์

4.นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์ สาขาคหกรรมศาสตร์

ทุนจากคุณชานนท์ เชาว์จิริพันธ์ 2500 บาท

1.นางสาววรรณรัตน์ หัตถกรรม สาขาคหกรรมศาสตร์

2.นางสาวพรนภัส ทองประทุม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม

3.นางสาวนฤมล อิสโร สาขาคหกรรมศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::