สัมมนาเรื่องการจัดกรอบอัตรากำลังในสถาบันอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองพัฒนาระบบบริหาร จัดการสัมมนาเรื่องการจัดกรอบอัตรากำลังในสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีนายโอภาส เขียววิชัย และนางสาวจุฑาพร เทพพัตรา เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 233

แชร์ข้อมูล ::