การกำหนดรหัสวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการกำหนดรหัสวิชาตาม ISCED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย สีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมนพมาศ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 180

แชร์ข้อมูล ::