เสริมทักษะทางภาษาไทยฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ


 

เสริมทักษะทางภาษาไทยฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแข่งขันคัดลายมือ โครงการ "เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓" โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ กล่าวต้อนรับผู้แข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 186

แชร์ข้อมูล ::