เตรียมความพร้อมนศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


 

เตรียมความพร้อมนศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ และอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยความสำเร็จของการจัดการศึกษานั้นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ นักศึกษา จึงต้องให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรและมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 144

แชร์ข้อมูล ::