SARSCI-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา (SAR 20) จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ กรรมการ และอาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::