สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดย อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ ประธานหลักสูตรฯ โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช ประธานกรรมการ อาจารย์อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ กรรมการ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจงกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 220

แชร์ข้อมูล ::