SARSCI-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


 

SARSCI-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ประธานกรรมการ ผศ.ดร. ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการ อาจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง กรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ขนิษฐา  หทัยสมิทธิ์ อาจารย์ผู้สังเกตการณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ อาคาร 1 ชั้น 7 ห้องคลินิกวิชาการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 159

แชร์ข้อมูล ::