SCI การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ         


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 250

แชร์ข้อมูล ::