ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ SAR 20


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ประธานกรรมการ รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ และผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 331

แชร์ข้อมูล ::