มรธ. มอบรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ


 

มรธ. มอบรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินงานจัดพิธีมอบรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ปี 2563  “เชิดชูเกียรติธนบุรีศรีนพมาศ” ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้ารับรางวัล อาทิ ผศ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์ ได้รับรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สาขาการแต่งกายผ้าไทย ประเภทอาจารย์หญิง นายณัฐพล ทองมี นักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สาขาบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภทนักศึกษา และนายสุทธิพงศ์ สวนนุช นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการตลาด ได้รับรางวัล 2รางวัล  โล่เชิดชูเกียรติ รางวัล"ธนบุรีศรีนพมาศ" ประจำปีพุทธศักราช 2563 สาขาบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::