อบรมการทำงานควบคู่กับการทำประกันคุณภาพ


 

อบรมการทำงานควบคู่กับการทำประกันคุณภาพ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการการทำงานควบคู่การทำประกันคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ" โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 225

แชร์ข้อมูล ::