SCIDRU การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 3


 

SCIDRU การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 3 ให้กับชาวชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ จำนวน 30 คน โดยมีผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่อาจารย์สุนันทา ชาแสน และอาจารย์ไกรรัช เทศมี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำปั้นขลิบทอดและสาคูแคนตาลูปนมสดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดี จากศาสนาจารย์สมใจ เชษฐพยัคฆ์ ผู้บริหารคริสตจักรแสงสว่าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ได้รับการตรวจวัดไข้ และได้รับเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 265

แชร์ข้อมูล ::