SCIDRUจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”


 

SCIDRUจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน” ขึ้น เพื่อบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน โดยมี ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต อาจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง และอาจารย์พรทิพย์ ธนรติกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานโภชนาการเพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย และการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แหนมเห็ดโพรไบโอติก และน้ำสลัดเต้าหู้เพื่อสุขภาพ แก่ผู้สนใจในชุมชนถนนสายลวด ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนถนนสายลวด อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 243

แชร์ข้อมูล ::