อบรมเชิงปฏิบบัติการการสร้างบัณฑิตที่พีงประสงค์ฯ


 

อบรมเชิงปฏิบบัติการการสร้างบัณฑิตที่พีงประสงค์ฯ


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ"   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้ อาจารย์วิชัย สีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายคณาธิป สัมมาทัต รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายศิริชัย สุรงค์เลิศ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้กับนักศึกษา และช่วงบ่าย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คำภา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ฯ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 169

แชร์ข้อมูล ::