มรธ. ร่วมประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา


 

มรธ. ร่วมประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมรศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี และนางบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุม เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

การประชุมในครั้งนี้มีการหารือหลายประเด็น อาทิ เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยมีรศ.เจษฎ์ โทณะวณิก เป็นผู้ชี้แจงและอภิปราย เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และบทบาทของ อว.กับการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในเชิงพื้นที่ โดยมีนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.อว. เป็นผู้ชี้แจงและอภิปราย 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 221

แชร์ข้อมูล ::