SCIDRU อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี คุณวิทวัส บุญญสถิตย์ สมาชิกวุฒิสภาภาควิชาการ และ​คุณยศ บุญญสถิตย์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยายจากรศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์​ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมงานให้ความรู้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 444

แชร์ข้อมูล ::