วจก ประชุมร่างหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์


 

วจก ประชุมร่างหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ หารือ และการดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นที่ปรึกษาในการร่างหลักสูตรฯ ร่วมด้วยรศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณปรานอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยอำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เข้าร่วมประชุมร่างหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 469

แชร์ข้อมูล ::