วจก ประชุมร่างหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ หารือ และการดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นที่ปรึกษาในการร่างหลักสูตรฯ ร่วมด้วยรศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปวีณา สปิลเลอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณปรานอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยอำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เข้าร่วมประชุมร่างหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 502

แชร์ข้อมูล ::