รายการวิทยุที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง


          ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใส มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีสโลแกนที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่ สุจริตใจในการทำงาน” ทั้งนี้มีการเผยแพร่ทางรายการวิทยุที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ประเทศเทศไทย เพื่อการศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น. รายการที่นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเทปนี้จะออกอากาศในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นการสัมภาษณ์อธิการบดีเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีสาระสำคัญจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

          อธิบายเนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน การแบ่งงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

          มีการประชุม มีการมอบหมาย มีการแบ่งงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการแต่งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนำผลการประเมินจากปีที่แล้วมาช่วยกันคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาจุดแข็งด้านใดเพิ่ม หรือควรกำกับในส่วนงานไหนมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์และระดมสมองของคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ทำให้เกิดมาตรการที่อกมาสำหรับปี 2563 มีทั้งหมด 4 ฉบับ มีการนำไปยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคุณธรรม มีดังนี้

          1. มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

          2. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง มีการนำสาระต่าง ๆ มาพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพยายามมีการสื่อสารหลายช่องทาง ตั้งแต่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัย แม้กระทั่ง Facebookหรือ ทวิตเตอร์ มหาวิทยาลัยก็มีช่องทางที่สามารถพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นต่างได้ ๆ โดยมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ขอความฝากถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย

          “ทุกคนถ้าปฏิบัติงานตามความถูกต้อง ไม่ต้องเกรงกลัวใคร ความถูกต้องสุจริตของตัวท่านเองจะเป็นเกราะคุ้มกันทุกท่าน ดังนั้นทุกท่านจึงดำเนินงานด้วยความถูกต้องและสุจริตเป็นที่ตั้ง”

          โดยที่มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของอธิการบดี ทั้งในช่อง Youtube มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผ่านระบบประชาสัมพันธ์ผ่านจอ TV ภายในมหาวิทยาลัย ก่อนวันออกอากาศจริง เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ที่มารูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 209

แชร์ข้อมูล ::