SCIDRU มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบ


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี รับมอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบจากผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นผู้จัดทำจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบ ณ ห้อง 195  อาคาร 1 ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร เจริญศุภโชคกุล


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 402

แชร์ข้อมูล ::