โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน


 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน


เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยชุมชนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) และเพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยมี นายสรพงษ์ พาลีบุตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 215

แชร์ข้อมูล ::