SAR-SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


 

SAR-SCIDRU สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา ประธานกรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)  ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน กรรมการ (รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) อาจารย์สุปราณี ห้อมา กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) และอาจารย์หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ ผู้สังเกตการณ์ (อาจารย์ประจำสาขาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ) โดยมี อาจารย์วรวิทย์  ลีลาวรรณ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ อาคาร 1 ชั้น 7 ห้องประชุมวิทยธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 262

แชร์ข้อมูล ::