SCIDRU ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ Covid-19 ผ่านการทดสอบ


 

SCIDRU ผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อ Covid-19 ผ่านการทดสอบ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ Covid-19   ประเภท  เจล/แอลกอฮอล์  กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยผ่านการทดสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ พบว่าปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากกว่า 70% จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 330

แชร์ข้อมูล ::