ประชุมเตรียมความพร้อม SAR 20 ระดับคณะ


 

ประชุมเตรียมความพร้อม SAR 20 ระดับคณะ


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุม 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การประชุมเตรียมความพร้อม SAR 20 ระดับคณะ และการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานในการประชุม

 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::