ตรวจประเมินคุณภาพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล และ อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 212

แชร์ข้อมูล ::