ตรวจประเมินคุณภาพ สาขานาฏศิลป์และการแสดง


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ อาจารย์กฤติกา ชูผล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา โดยมี ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม และ อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู เป็นผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 542

แชร์ข้อมูล ::