ตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจ


 

ตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจ


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการ และอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินใน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 208

แชร์ข้อมูล ::