ตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


 

ตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  นำโดย อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ ประธานหลักสูตรบัญชี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::