ตรวจประเมินคุณภาพ สาขานิเทศศาสตร์


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา รักษาการประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง กรรมการ อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ กรรมการและเลขานุการ  และ อาจารย์สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล ผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 327

แชร์ข้อมูล ::