ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาอุตสาหกรรมบริการ


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาอุตสาหกรรมบริการ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8 นำโดย ผศ.วัฒนชัย ชูมาก ประธานหลักสูตร ในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด ประธรรมกรรมการ อาจารย์สกุล จริยแจ่มสิทธิ์  กรรมการ อาจารย์ ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ณัฐวุฒิ  วิทา ผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

                                                                               

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 184

แชร์ข้อมูล ::