ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาภาษาไทย


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม และอาจารย์ปัณณธร สมสรวย เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 250

แชร์ข้อมูล ::