ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2563


 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2563


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีวาระการประชุม อาทิ เรื่องผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากการประชุมครั้งที่ 4/2563 เรื่องแจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 192

แชร์ข้อมูล ::