ตรวจประกันคุณภาพ สาขาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)


 

ตรวจประกันคุณภาพ สาขาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พระมหาบุญนา ฐานวีโร ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี และ อ.อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 14 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 188

แชร์ข้อมูล ::