โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม


วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษา ให้แก่เยาวชนและนักศึกษาได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม  โดยวิทยากร ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 793

แชร์ข้อมูล ::