ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่4/2563


 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่4/2563


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีวาระการประชุม อาทิ เรื่องมาตรการช่วยเหลืออาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและสังคม ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรื่องผลการทดสอบ (O-NET) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 เรื่องการเผยแพร่บทความของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตีพิมพ์ในวารสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเรื่องขออนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต เป็นต้น


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 283

แชร์ข้อมูล ::